23 d’oct. 2017

TALLER D'OCUPACIÓ 2017

RESULTATS PROVISIONALS


RESULTATS BAREMACIONS PERSONAL DIRECTIU I DOCENT (1ª FASE)

ESPECIALITATS:

1- ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS- Codi SSCS0208
2- ACTIVITATS AUXILIARS D'AGRICULTURA - Codi AGAX0208

Nombre d'alumnes: 10 alumnes per especialitat. Total 20 alumnes
Duració del Taller: 12 mesos
Lloc d'impartició: Biblioteca Universitaria del Coneixement
Subvenció aprovada: 389.059,20€
Projecte total (inclosa aportació municipal): 412.635,07€
Data de començament prevista: 12 de desembre de 2017

QUÈ ÉS EL TALLER D’OCUPACIÓ

El SERVEF ha obert convocatòria per als programes mixtos d’ocupació-formació, Tallers d’Ocupació, segons la Ordre 11/2016, (DOCV 7832 del 20/07/2016).

El objecte del Taller és millorar l’ocupabilitat de les persones desempleades mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social que possibiliten a l’alumne treballador la realització d’un treball efectiu amb un contracte per a la formació i l’aprenentatge, que junt amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

ALUMNES

QUINA FORMACIÓ ES REP

L’Ajuntament de Vila-real ha dissenyat dos especialitats formatives de 10 alumnes cadascuna.

  1. Activitats auxiliars d’agricultura (AGAX0208), i si es supera aquest, a continuació el certificat de Fruticultura (AGAF0108)
  2. Atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208), Certificat de professionalitat.
SALARI:

Els alumnes/treballadors tindran un contracte  per a la formació i l’aprenentatge amb el salari mínim interprofessional. (707,70€/mes)

QUI I CÓM POT PARTICIPAR

REQUISITS:
  • Tindre vint-i-cinc anys o més.
  • Ser desempleat e Inscrit a l’Oficina d’Ocupació amb els seus estudis.
  • Per al grup 1. Activitats auxiliar d’agricultura no cal tindre estudis previs.
  • Per al grup 2. Atenció sociosanitària a persones dependents, cal tindre algun d’aquests títols: Graduat en Educació Secundari Obligatòria (ESO), Prova d’accés al Cicle Formatiu de grau mitjà, Certificat de professionalitat del mateix nivell, Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional, Prova d’accés a la Universitat (PAU) per a major se 25 anys.
  • Complir els requisits establits  en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.
QUÈ CAL FER?:

Sol·licitar en la oficina SERVEF el taller d’ocupació que t’interesse, amb els codis corresponents:
  1. Activitats auxiliars d’agricultura-Fructicultura (AGAX0208)
  2. Atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208).
També els pots demanar online, amb el teu autoservef, en www.servef.es, en l’apartat AUTOSERVEF , demanda de empleo, autoentrevista, servicios, solicitar servicios, tipo Servicios, formación ocupacional, elegir taller pel nom, solicitar i guardar o demanar un altre taller.

Per més seguretat demaneu-ho també a l’apartat RESUMEN Y COMUNICACIÓN.

Consulteu les bases generals per als alumnes ací


PERSONAL DIRECTIU I DOCENT

Llocs a cobrir: 1 director, 1 auxiliar administratiu., 2 docents de l'especialitat, 1 professor de suport. Característiques i requisits dels llocs de treball

Les Bases de selecció del personal són les establertes pel SERVEF de forma genèrica per a tots els tallers d'ocupació.

Procediment a seguir per a participar en el procés de selecció de personal:

- Una vegada publicades les bases en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Vila-real, es disposarà de 5 dies hàbils per a presentar les instancies  (previsiblement del 26 d'octubre al 2 de novembre de 2017). La presentació es farà en el Registre de l'Ajuntament de Vila-real  amb la documentació següent:

- Instància General Ajuntament de Vila-real (per a cada lloc sol·licitat)
Director, auxiliar Administratiu, docent Atenció Sociosanitària, docent d'agricultura, professor de suport
- Instància de sol·licitud general
A més per a cada plaça a la qual es presente:
Curriculum (imprés normalitzat)
- Documentació acreditativa degudament compulsada dels mèrits alegats : titols acadèmics, experiència professional, cursos de formació, altres mèrits i circumstàncies personals.
- Situació laboral de desocupació (haurà d'acreditar-se per mitjà del certificat de situació laboral que s'obté a través del Autoservef)

(En cas d'utilitzar un altre Registre distint del de l'Ajuntament de Vila-real deureu remetre còpia de la sol.licitud i resta de documentació al fax 964547032)

Mes informació sobre el Programa tallers d'ocupació