26 de març 2018

ANUNCI DE LA BAREMACIÓ PROVISIONAL DELS ALUMNES DEL PROJECTE DE ITINERARIS COOPERATIUS PER A LA MILLORA PROFESSIONAL I PERSONAL


Aquests resultats són provisionals, per la qual cosa es concedeix, un termini de 5 dies hàbils a partir de l'endemà de l'anunci d'aquest acta, per a presentar al·legacions en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament amb el procediment establit en la seua Base SISENA. Si transcorregut aquest termini no es presentaren al·legacions, passarà a ser definitiu.