TALLER D'OCUPACIÓ 💥

Cast↡

QUÈ ÉS UN TALLER D’OCUPACIÓ?

Un Taller d’Ocupació és un projecte financiat per LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, l’objecte del qual és millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social que possibiliten a l’alumne-treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant un contracte per a la formació i l’aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.


EL PROJECTE TALLER D’OCUPACIÓ VILA-REAL 2021-2022

La Generalitat Valenciana, a través de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, ha concedit una subvenció de 724.075,20 € per al desenvolupament d'este programa mixte de formació i ocupació, 

QUINA FORMACIÓ S’IMPARTIRÀ AL TALLER D’OCUPACIÓ VILA-REAL 2021--2022?

L’Ajuntament de Vila-real ha dissenyat tres  grups de 10 alumnes cadascun. 

• Grup 1: Atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials Certificat de professionalitat (SSCS12ET).

• Grup 2: Agricultura, amb dos certificats de professionalitat consecutius: Activitats auxiliars d’agricultura (AGAX0208) i Agricultura Ecológica (AGAU0108).

• Grup 3: Jardineria, amb dos certificats de professionalitat consecutius: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108) i Instalació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208).

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

El Taller es desenvoluparà des del 15 d’octubre de 2021 fins el 14 d’octubre de 2022, i tindrà com a seu la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), centre homologat per LABORA. No obstant, les practiques formatives i els projectes es desenvoluparan en les instal•lacions del Centre Experimental de la Conselleria d’Agricultura a la carretera d’Onda, per a l’especialitat d’Agricultura; als espais verds municipals, l’especialitat de Jardineria; i en diferents centres sociosanitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana a Vila-real, per a l’especialitat d’Atenció Socio-sanitaria.
QUÉ ES UN TALLER DE EMPLEO

Un Taller de Empleo es un proyecto financiado por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, cuyo objeto es mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas mediante la realización de obras o servicios de interés general y/o social que posibilitan al alumno-trabajador la realización de un trabajo efectivo mediante un contrato para la formación y el aprendizaje, que junto con la formación profesional para la ocupación recibida, procura su cualificación profesional y favorece su inserción laboral.EL PROYECTO TALLER DE EMPLEO VILA-REAL 2021-2022

La Generalitat Valenciana, a través de LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha concedido una subvención de 724.075,20 € para el desarrollo de este programa mixto de formación y empleo.

¿QUÉ FORMACIÓN SE IMPARTIRÁ EN EL TALLER DE EMPLEO VILA-REAL 2021-2022?

El Ayuntamiento de Vila-real ha diseñado tres grupos de 10 alumnos cada uno. 

• Grupo 1: Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Certificado de profesionalidad (SSCS12ET).

• Grupo 2: Agricultura, con dos certificados de profesionalidad consecutivos: Actividades auxiliares de agricultura (AGAX0208) y Agricultura Ecológica (AGAU0108).

• Grupo 3: Jardinería, con dos certificados de profesionalidad consecutivos: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería (AGAO0108) y Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes (AGAO0208).

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN

El Taller se desarrollará desde el 15 de octubre de 2021 hasta el 14 de octubre de 2022, y tendrá como sede la Biblioteca Universitaria del Conocimiento (BUC), centro homologado por LABORA. No obstante, las practicas formativas y los proyectos se desarrollarán en las instalaciones del Centro Experimental de la Consellería de Agricultura de la carretera de Onda, para la especialidad de Agricultura; en los espacios verdes municipales, la especialidad de Jardinería; y en diferentes centros socio-sanitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana en Vila-real, para la especialidad de Atención Socio-sanitaria.