1 de des. 2017

PROGRAMA OPERATIU D´OCUPACIÓ JUVENIL (POEJ)


RESULTATS DELS ITINERARIS COOPERATIUS PER A LA MILLORA PROFESSIONAL I PERSONAL-ITINERARI 3RESULTATS


ALUMNES

PERSONAL TÈCNIC

QUÈ ÉS EL PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ JUVENIL?

POEJ és un programa de formació en alternança amb la pràctica professional, que organitza l’ajuntament de Vila-real amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el qual els alumnes podran rebre formació teòrica i pràctica durant aproximadament 9 mesos.

La formació teòrica serà la corresponent per a l’obtenció d´un dels següents Certificats de professionalitat. Cada certificat es d´un Nivell diferent pensat amb l´objectiu que tot tipus d’usuaris puguen accedir: sense cap formació, amb formació bàsica i amb qualificació mitjana.

ALUMNES

Els alumnes podran acabar el programa amb títols reconeguts pel Ministeri d’Educació, de Nivell I , Nivell II o de Nivell III

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PROGRAMA

Duració: 9 mesos, depenent de la data de començament
Alumnes: 50 (10 per especialitat)
Inici aproximat: Febrer
Beca d´assistència: els alumnes rebran una beca per dia d’assistència a les classes i els llocs on es realitzen les pràctiques professionals.

CERTIFICATS QUE VAN A IMPARTIR-SE

 • Activitats auxiliars de comerç (Nivell 1) i Activitats de venda (Nivell 2: per a poder accedir a aquest certificat serà necessari haver superat en el Nivell 1) 
 • Activitats auxiliars de magatzem (Nivell 1) 
 • Operacions de sistemes microinformàtics (Nivell 1) i Operacions de xarxes departamentals (Nivell 2: per a poder accedir a aquest certificat serà necessari haver superat en el Nivell 1) 
 • Atenció al client consumidor o usuari (Nivell 3) 
 • Organització del transport i la distribució (Nivell 3) 

REQUISITS PER ACCEDIR A CADA NIVELL
Nivell 1: No es necessari tenir cap tipus de formació
Nivell 2: Per accedir és necessari estar en disposició del Títol de la ESO, com a mínim.
Nivell 3: Per accedir és necessari estar en disposició del Títol de batxillerat, com a mínim.


A QUÍ VA DIRIGIT AQUEST PROGRAMA
Dirigit a joves majors de 16 anys i menors de 30 anys que figuren inscrits i actius en el Sistema de Garantia Juvenil. Per a inscriure’s a Garantia Juvenil cal:
 • Anar al Viver d'Empreses de Cambra de Comerç a Vila-real per a fer inscripcions de vesprada
 • Pel portal del Servef, a través del codi autoservef, en demanda, l’autoentrevista demanar la inscripció en l’apartat d’observacions. O anant personalment a l’oficina Servef i demanar la inscripció al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

SOL·LICITUDS
La informació que ací es publica sobre aquest procediment és únicament a efectes informatius, en tot cas, caldrà dirigir-se a les bases de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds durarà 10 dies hàbils: del 15 de febrer al 28 de febrer

La documentació que han de presentar és la següent:

 • Fotocòpia del DNI
 • Acreditació de la situació de desocupació, mitjançant certificat de situació laboral actualitzat expedit pel Servei Public d'Ocupació (SERVEF)
 • Si escau, document oficial que acredite discapacitat superior al 33%
 • Si escau, document que acredite la formació acadèmica oficial per a accedir a cadascun dels certificats de professionalitat als quals s'opta
 • Document actualitzat que acredite que es troba actiu i inscrit en el sistema de garantia juvenil

IMPORTANT: S'han preparat instàncies específiques en funció de l'acció formativa a la qual es vulga participar. Cada instància és per a una acció formativa concreta i pots descarregar-les als següents enllaços


PERSONAL TÈCNIC

Publicades les bases per a la contractació temporal del personal tècnic que ha de desenvolupar una part del projecte,

En l'ANNEX I de les bases figuren relacionats els corresponents llocs de treball i funcions a realitzar. Els perfils als quals els interessats poden optar són els següents:
Cap d'estudis (2 llocs)
Tècnic mitjà d'acció social (2 llocs)
Tècnic de suport (1 lloc)

DATES A TENIR EN COMPTE
30 de novembre, s'han publicat en el BOP i en el Tauler d'edictes de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-real, les bases. Hi ha un termini de 5 dies de publicitat, transcorreguts els quals, les bases s'entenen definitives i ja poden presentar la instància. 10 dies per a presentació i instàncies. Així quedarien els terminis:
 • 7 de desembre: fi de publicitat de les bases
 • 11 de desembre: Inici de presentació d'instàncies
 • 22 de desembre: Fi de presentació d'instàncies

Per cadascun d'aquests llocs hi ha una instància específica, que trobareu als enllaços següents.

Juntament amb la instància hauran de presentar la següent documentació (en original o còpia compulsada):
 1. Document d'identitat
 2. El títol acadèmic que dóna accés al lloc de treball al qual s'opta
 3. Titulacions superiors a l'exigida per a l'accés al lloc
 4. L'acreditació de l'experiència professional: aportant els contractes o certificats d'empresa i a més la vida laboral actualitzada.
 5. Cursos de formació (aportant els diplomes o certificats d'aquests, on s'indique les hores i continguts formatius).

Més informació sobre el programa:

PROCEDÈNCIA DELS FONS I  MINISTERI CONCEDENT
Els fons provenen del FONS SOCIAL EUROPEU i  són gestionats per la Direcció general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, que actua com a Organisme intermedi.

TÍTOL DEL PROJECTE DE VILA-REAL: 
Itineraris cooperatius per a la millora personal i professional

COST DEL PROJECTE APROVAT A VILA-REAL: 446.572,08 €

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 410.355,08 €

% FINANÇAMENT: 98,2%

RESUM: 

Programa mixt d'Ocupació i formació dirigit a 3 tipus de col·lectius:
- Joves sense cap formació (30 beneficiaris),
- Joves amb formació bàsica-mitjana (20 beneficiaris) i
- Joves amb formació superior (10 beneficiaris).

L'objectiu és cobrir les necessitats de formació i ocupació detectades per a cadascun d'aquests col·lectius. Per a açò es van a impartir 5 certificats de professionalitat, per al col·lectiu de joves sense formació o amb formació bàsica i beques en centres de Treball, per al col·lectiu amb formació superior.


NOTA: ADVERTIT ERROR MATERIAL EN LES BASES APROVADES PER R.A 4644/2017 (B.O.P Nº 143 DEL 30/11/2017) QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE LES PLACES DEL PERSONAL DEL PROJECTE POEJ-ITINERARIS COOPERATIUS PER A LA MILLORA PROFESSIONAL I PERSONAL I FORMACIÓ DE BORSES DE TREBALL

En la seua base setena-a), punt 3 “Experiencia profesional”:

On diu:
“3.-EXPERIENCIA PROFESIONAL Máximo 4 puntos

Por haber trabajado con vínculo funcionarial o laboral en puestos de similar categoría y realizando funciones similares en cualquier Administración pública, a razón de 0,15 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.

Este  requisito  deberá  acreditarse  perfectamente  mediante  contratos,  nombramientos  o certificados de empresa, acompañados de la vida laboral actualizada”,

ha de dir:

“3.-EXPERIENCIA PROFESIONAL Máximo 4 puntos

Por haber trabajado con vínculo funcionarial o laboral en puestos de similar categoría y realizando funciones similares en cualquier Administración pública, a razón de 0,15 puntos por mes.

Este  requisito  deberá  acreditarse  perfectamente  mediante  contratos,  nombramientos  o certificados de empresa, acompañados de la vida laboral actualizada”

En virtut del que disposa l'article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es procedirà a la seua esmena publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província Resolució d'Alcaldia corresponent.


VARIACIÓ DATES I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Advertit error material  en les bases i publicat el mateix en el BOP nº 146  de data 7 de desembre de 2017, així quedarien els terminis després de la publicació del error esmentat:

15  de desembre: fi de publicitat de les bases (5 dies de publicitat desprès de la última publicació al BOP (7 de desembre)
Terminis per a la presentació d´instàncies (10 dies des de el fi de publicació) : del 18 de desembre al 3 de gener de 2018.

No obstant s´acorda acceptar instàncies des del dia 11 de desembre i per tant:

11 de desembre: Inici de presentació d'instàncies
3 de gener de 2018: Fi de presentació d'instàncies