12 de nov. 2018

BORSA TEMPORAL D’OCUPACIÓ DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN EMPRESES PER A L’ÀREA D’ASSESSORAMENT D’EMPRENEDORS I EMPRESES

L'Ajuntament de Vila-real amb el Departament de Promoció Econòmica i per mitjà del Consorci gestor del Pacte Ceràmic ha constituït una borsa temporal d'ocupació de tècnic especialista en empreses per a l'àrea d'assessorament d'emprenedors i empreses. El sistema de selecció serà mitjançant un concurs de valoració de mèrits i entrevista.

Els requisits per a accedir aquesta borsa són els següents:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o una altra conforme amb l'article 54 de la Llei 10/2010.
 • Ser major de 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries.
 • No estar inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament del lloc de treball que es vol accedir.
 • Estar en possessió del títol oficial de diplomatura o grau o complir les condicions per a obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol•licituds.

Es presentarà el FULL DE SOL•LICITUD GENERAL i el FULL D’AUTOBAREMACIÓ junt amb la documentació requerida  al Registre d’entrada al Consorci (C/Balmes, 2 -3ª planta. 12200 Onda) en horari de 9h a 14h. 

La documentació requerida és la següent:

 • Full d'autobaremació
 • Fotocòpia DNI
 • Fotocòpia titulació exigida
 • Fotocòpia titulació acadèmica addicional
 • Fotocòpia cursos formatius
 • Fotocòpia contracte i/o nomenaments
 • Fotocopia del model 037, Declaració censal simplificada de l'Agència Tributària
 • Informe vida laboral
 • Currículum Vitae

La documentació aportada deurà acompanyar-se de la original.

Una vegada realitzada la fase de valoració de mèrits aportats així com l’entrevista es conformarà la Borsa, la qual s’ordenarà en funció de la seua puntuació final i es seguirà la mateixa per a la contractació del personal. 

Més informació en www.pacteceramic.es, via mail a empleo@pacteceramic.es o telefonant al 964 600 050.