18 de set. 2019

CONTRACTACIÓ DE DESOCUPATS MAJORS DE 30 ANYS (PROGRAMA EMCORP)

👉 Les persones preseleccionades per LABORA (han segut telefonades) poden presentar la documentació fins el 18 d'octubre al Registre General de l'AjuntamentLABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, ha assignat a l'Ajuntament de Vila-real la quantitat de 81.779,78€ per a la contractació de persones aturades de 30 anys o més durant un periode de 6 mesos en treballs de suport als serveis municipals. En concret serà un administratiu, dos oficials i cinc peons. 
En breu es farà la oferta l'ESPAI LABORA qui seleccionarà de entre les persones inscrites en les següents ocupacions que reuneixquen els requisits de la convocatòria.

OCUPACIÓ                                                                                               CODI OCUPACIÓ

  • Administratius en general, FPsup /Batxiller                                         43091029
  • Oficials instal•ladors electricistes en general, FPmed/ESO/GEsc     75101033
  • Oficials d'obra, FPmed/ESO/GESC                                                        71211015
  • Peons d'obres públiques                                                                        96011029

La preselecció la realitzarà l'ESPAI LABORA, pel que no és requereix sol.licitud, però sí és convenient revisar les ocupacions de les que esteu inscrits com a demandants d'ocupació que coincideixquen en alguna de les identificades anteriorment.

Les persones seleccionades, que seràn requerides al telèfon que consta en la seua demanda, hauran d'aportar la documentació que se'ls indicarà per tal de realitzar la baremació prevista en les bases.

L'inici de les contractacions estàn previstes per al 15 de novembre de 2019.

---------------

👉 Las personas preseleccionadas por LABORA (han sido llamadas) pueden presentar la documentación hasta el 18 de octubre en el Registro General del Ayuntamiento

LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha asignado al Ayuntamiento de Vila-real la cantidad de 81.779,78 € para la contratación de personas desempleadas de 30 años o más durante un período de 6 meses en trabajos de apoyo a los servicios municipales. En concreto serán un administrativo, dos oficiales y cinco peones.

En breve se hará la oferta al ESPAI LABORA quien seleccionará de entre las personas inscritas en las siguientes ocupaciones que reúnan los requisitos de la convocatoria.

                          OCUPACIÓN                                                                                           CÓDIGO 

  • Administrativos en general, FPsup / Bachiller                                                      43091029
  • Oficiales instala • instaladores electricistas en general, FPmed/ESO/GEsc       75101033
  • Oficiales de obra Albañiles, FPmed/ESO/GEsc                                                    71211015
  • Peones de obras públicas                                                                                         96011029

La preselección la realizará el ESPAI LABORA, por lo que no se requiere solicitud, pero sí es conveniente revisar que las ocupaciones de las que estás inscrito como demandante de empleo coinciden con alguna de las identificadas anteriormente.

Las personas seleccionadas, que serán requeridas en el teléfono que consta en su demanda, deberán aportar la documentación que se les indicará a fin de realizar la baremación prevista en las bases.

El inicio de las contrataciones están previstas para el 15 de noviembre de 2019.