18 de juny 2020

Pla d’ocupació 2020, Diputació de Castelló i Ajuntament de Vila-real. Contractació de dues persones durant 3 mesos.

Pla d’ocupació 2020, Diputació de Castelló i Ajuntament de Vila-real.

L’Ajuntament de Vila-real ha rebut subvenció per al Pla d’Ocupació 2020 de la Diputació de Castelló per a contractar a dues persones desempleades preferentment que pertanyen a col·lectius de difícil inserció  durant 3 mesos.

El LABORA farà una preselecció entre els inscrits que tinguen formació de FP1, cicle formatiu de grau mitjà o similar,  en administració per ocupar lloc de treball d’empleat administratiu en general.

Als preseleccionats se’ls contactarà telefònicament perquè entreguen per registre de l’Ajuntament la sol·licitud pertinent i els mèrits a valorar. 

Les contractacions seran efectives sempre que el pressupost vigent de l’Ajuntament o permeta i es preveu data d’inici mitjans de juliol.


Plan de Ocupación 2020, Diputación de Castellón y Ayuntamiento de Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real ha recibido la subvención para el Plan de Ocupación 2020 de la Diputación de Castellón, para contratar a dos personas desempleadas preferentemente que pertenezcan a colectivos de difícil inserción, durante tres meses.

El LABORA realizará una preselección entre los inscritos que tengan formación de FP1, ciclo formativo de grado medio o similar en administración, para ocupar un lugar de trabajo como empleado administrativo en general.

A los preseleccionados se les contactará telefónicamente para que entreguen en el registro del Ayuntamiento la solicitud correspondiente y los méritos a valorar.

Las contrataciones serán efectivas siempre que el presupuesto vigente del Ayuntamiento lo permita, y se prevé fecha de inicio a mediados de julio.