17 de nov. 2023

Bolsa de trabajo contratación laboral temporal peón o peona de residuosBorsa de treball per a efectuar la contractació laboral temporal i/o la cobertura futura de vacants provisionals de peó o peona de residus.

DIARI OFICIAL C.VALENCIANA  ampliat fins al dia 15 de desembre de 2023 

Convocar pel procediment específic i extraordinari la constitució d'una borsa d'ocupació temporal extraordinària de PEÓ DE RESIDUS PER A PLANTES, conforme el que s'estableix en el VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat.

Les persones participants hauran d'inscriure's a la bossa a través del portal d'ocupació via web de *VAERSA. El fet d'estar donat d'alta en esta plataforma d'ocupació no exonera a la persona candidata d'inscriure's en la bossa que siga del seu interés. empleo.portalvaersa

Els llocs a cobrir seran els de Peó de Residus per a Plantes (Grup E):
● Peons per a la Planta de Tractament de *RU, Compostatge i Abocador Controlat de Villena.
● Peons per a la Planta de Transferència de *RU i Envasos Lleugers de Benidorm.
● Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers d'Alzira.
● Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Picassent.
● Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Castelló.
● Peons per a la Planta de Classificació d'Envasos Lleugers de Benidorm.
● Peons per a la Planta de Transferència de Dénia.CONDICIONS DELS LLOCS OFERITS
● Contracte laboral temporal (segons legislació vigent).
● Jornada laboral: 1.486 hores anuals de treball efectiu.
● Classificació: *E10E004.
● Salari: 17.686,26 euros bruts anuals.


TITULACIÓ REQUERIDA:
○ Certificat d'escolaritat, primer cicle d'educació secundària o equivalent. Es valoraran titulacions acadèmiques superiors relacionades amb el lloc de treball.
○ En funció dels llocs a cobrir pot requerir-se estar en possessió del Carnet de Carretoner o de *Pulpista.
Bolsa de trabajo para efectuar la contratación laboral temporal y/o la cobertura futura de vacantes provisionales de peón o peona de residuos

DIARIO OFICIAL C.VALENCIANA  ampliado hasta el día 15 de diciembre de 2023 

Convocar por el procedimiento específico y extraordinario la constitución de una bolsa de empleo temporal extraordinaria de PEÓN DE RESIDUOS PARA PLANTAS, conforme lo establecido en el VI Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat.

Las personas participantes deberán inscribirse a la bolsa a través del portal de ocupación vía web de VAERSA. El hecho de estar dado de alta en esta plataforma de ocupación no exonera a la persona candidata de inscribirse en la bolsa que sea de su interés. empleo.portalvaersa

Los puestos a cubrir serán los de Peón de Residuos para Plantas (Grupo E):

● Peones para la Planta de Tratamiento de RU, Compostaje y Vertedero Controlado de Villena.
● Peones para la Planta de Transferencia de RU y Envases Ligeros de Benidorm.
● Peones para la Planta de Clasificación de Envases Ligeros de Alzira.
● Peones para la Planta de Clasificación de Envases Ligeros de Picassent.
● Peones para la Planta de Clasificación de Envases Ligeros de Castellón.
● Peones para la Planta de Clasificación de Envases Ligeros de Benidorm.
● Peones para la Planta de Transferencia de Dénia.

CONDICIONES DE LOS PUESTOS OFERTADOS
● Contrato laboral temporal (según legislación vigente).
● Jornada laboral: 1.486 horas anuales de trabajo efectivo.
● Clasificación: E10E004.
● Salario: 17.686,26 euros brutos anuales.

TITULACIÓN REQUERIDA:
○ Certificado de escolaridad, primer ciclo de educación secundaria o equivalente. Se valorarán titulaciones académicas superiores relacionadas con el puesto de trabajo.
○ En función de los puestos a cubrir puede requerirse estar en posesión del Carné de Carretillero o de Pulpista.